Proponujemy państwu ubezpieczenia  UNIQA SA oraz EUROPA SA

UNIQA SA

Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Ubezpieczenie ochroni Cię przed skutkami nagłych zdarzeń losowych podczas wyjazdów zagranicznych w zakresie:

  • kosztów leczenia
  • następstw nieszczęśliwych wypadków
  • utraty bagażu podróżnego
  • odpowiedzialności cywilnej
  • sprzętu sportowego

Za niewielkie pieniądze spokój podczas podróży

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży krajowych zagranicznych

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży zagranicznej lub krajowej może obejmować: 

     – koszty rezygnacji z podróży

     – koszty rezygnacji z podróży lub jej przerwania

     – koszty rezygnacji z biletu

Za dodatkowe pieniądze spokój przed i podczas podróży

UNIQA

Ubezpieczenie chroni środki finansowe jaki wpłaciliśmy w związku z zaplanowaną podróżą, od momentu ich wpłacenia do momentu rozpoczęcia podróży lub w przypadku kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania do momentu jej zakończenia.

Należy pamiętać, że umowa ubezpieczenia może być zawarta najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży, a jeżeli do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, tylko w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą lub kupna biletu albo wpłaty zaliczki lub całości środków (w zależności który z tych dni przypada wcześniej) jednak w żadnych wypadku umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta później niż 7 dni od daty planowanego wyjazdu.

Jakie są powody rezygnacji z podróży?

zwróci poniesione przez Ciebie koszty związane z rezygnacją lub przerwaniem podróży oraz koszty rezygnacji z biletu jedynie jeżeli wynikają one z następujących powodów: 

Wypadek lub choroba
Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu albo mające miejsce w czasie podróży.

Komplikacje ciąży
Komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub osoby bliskiej.

Zgon
Zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej, nawet jeżeli odpowiedzialność Towarzystwa nie została rozszerzona o to zdarzenie; 
Zgon osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, który miał miejsce w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających termin planowanego wyjazdu.

Zdarzenie losowe
następujące poważne zdarzenie losowe zaistniałe w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu, wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna.

Kradzież
Udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej), popełniona w terminie maksymalnie 30 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu.

Czynności administracyjne
kradzież, zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego lub pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które wymagają czynności administracyjnych i prawnych po stronie Ubezpieczonego, o ile powyższe zdarzenia zaszły w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu.

Wezwanie do sądu
Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do obowiązkowego stawienia się przed sądem przypadającego na czas planowanej podróży.

Egzamin poprawkowy
Wyznaczenie przez szkołę lub uczelnię wyższą daty egzaminu poprawkowego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, przypadającego na okres trwania podróży, warunkującego kontynuację nauki.

Wezwanie
Bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, które zostało doręczone Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży w okresie ubezpieczenia i dotyczy stawiennictwa Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie trwania podróży.

Szkoda w zakładzie pracy
Poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu. 

Praca zawodowa
Wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, przypadającej w czasie podróży, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy.
Utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, co oznacza wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają przypadki wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika).

Sanatorium
wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z czasem planowanej podróży.

EUROPA SA